Kryminalistyczne badania dokumentów i pisma ręcznego

Badania kryminalistyczne w zakresie dokumentów i pisma ręcznego, polegają na analizie obiektów w zestawieniu z materiałem porównawczym w celu stwierdzenia:

  • autentyczności dokumentu bez cech ingerencji, mających na celu zmianę pierwotnej treści (dokument oryginalny),
  • autentyczności dokumentu z cechami ingerencji, mającymi na celu zmianę pierwotnej treści (dokument przerobiony),
  • nieautentyczności (sfałszowania) dokumentu (dokument podrobiony),
  • autentyczności zapisów i podpisów wykonanych pismem ręcznym (ew. wskazania wykonawcy w osobie trzeciej),
  • wykluczenia wykonawstwa zapisów i podpisów kreślonych pismem ręcznym (wykazanie braku zbieżności).

Badania pisma ręcznego i wnioskowanie o charakterze identyfikacyjnym opierają się na podstawie analizy zespołu cech grafizmu, na który składają się indywidualne, dystynktywne, ustabilizowane cechy nawykowe techniki kreślenia. Cechami indywidualnymi w piśmie ręcznym nazywamy tylko te cechy, które stanowią swoiste odchylenie od wzorca kaligraficznego (elementarzowego) danej liter bądź danego znaku graficznego jak również tworzą osobniczo zindywidualizowane kreacje graficzne o indywidualnych konstrukcjach. Wnioskowanie o charakterze identyfikacyjnym dotyczące wykonawstwa graficznego może odbywać się jedynie na podstawie oceny zespołu cech grafizmu – nigdy na podstawie cech pojedynczych. Ze względu na złożoność czynników kształtujących obraz pisma (w tym podpisów) i wpływających na jego charakterystykę graficzną, opieranie wniosków na cechach pojedynczych może doprowadzić do podjęcia błędnej identyfikacji. Znane są bowiem formy powtarzalne o zgodnej konstrukcji u różnych osób, a dopiero zestawienie ich z zespołem cech innych znaków graficznych pozwala na ustalenie wyznaczników osobniczo zindywidualizowanego nawyku grafo – kinetycznego, a tym samym wyciągnięcie wiarygodnych wniosków. Tym bardziej że w piśmie ręcznym mamy często do czynienia z fałszerstwami (np. naśladownictwem wyuczonym, wzrokowym), bądź autofałszerstwami (maskowaniem własnych nawyków mającym na celu dokonanie depersonalizacji pisma bądź podpisów). Dlatego też badania graficzno – porównawcze o charakterze identyfikacyjnym pisma ręcznego, możliwe są do przeprowadzenia w oparciu o materiał pozwalający na ustalenie zespołu cech grafizmu danej osoby (pełnego nawyku grafo – kinetycznego).

KONTAKT

Przemysław Kruszczyński
tel. 660 439 332

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio